Дейности

Типологията на тревните екосистеми кореспондира с класификацията на MAES (2013), в комбинация с класификацията на типовете природни местообитания на Европейската информационна система за природната среда (EUNIS). Тя корелира и с някои от единиците на Корине земно покритие (CLC). Така възприетата типология на тревните екосистеми в България включва:

 • Е1 – Сухи тревни екосистеми
 • Е2 – Умерено влажни тревни екосистеми
 • Е3 – Сезонно влажни и влажни тревни екосистеми
 • Е4 – Субалпийски и алпийски тревни екосистеми
 • Е6 – Вътрешни солени степи

За постигане на целите по проекта, свързани с биофизична оценка и картиране на тревните екосистеми в България се прилага утвърдена методика. Следвайки заложените в нея индикатори и параметри, в рамките на проекта, са предвидени следните дейности:

 • Анализ на наличните данни, необходими за картиране на тревните екосистеми. Оценка на източниците на информация за състояние на екосистемите и за предоставяните от тях услуги. Идентифициране на пропуските в наличната информация.
 • Събиране на необходимите данни за попълване на празнотите и адекватно прилагане на методиката за оценка на тревните екосистеми.
 • Създаване на интерпретационни ключове за типологията на тревните екосистеми. На базата на тези ключове ще се създаде карта на петте утвърдени типа.
 • Изграждане на структурата на база данни за тревните екосистеми.
 • Създаване на протокол за всеки индикатор за състояние. Тестване на допълнителни индикатори за включване в анализа. Генериране на система за оценка на състоянието на базата на 5-бална система. Създаване на карти за състоянието на петте типа екосистеми заедно с метаданни за всяка карта.
 • Създаване на протокол за всеки индикатор за екосистемни услуги. Тестване на допълнителни индикатори за включване в анализа. Създаване на карти за предоставяните услуги съгласно заложените в методиката индикатори на петте типа екосистеми заедно с метаданни за всяка карта.
 • Създаване на протокол за валидиране на резултатите. Полева верификация за установените типове, тяхното състояние и услугите, които предоставят. Прилагане на система за качествен контрол за векторния слой и статистическа верификация на данните.
 • Изграждане на капацитет за оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и услугите, които те предоставят чрез срещи с партньори от държавните институции и НПО.
 • За да се осигури по-добро разбиране сред основните потребители на ресурсите на тревните екосистеми - фермери, туроператори, журналисти ще се организират семинари, които ще бъдат едновременно излъчвани и онлайн. Работата и резултатите от нея ще бъдат разпространени чрез съобщения в медиите, проектиране и поддръжка на WEB-GIS портал, както и участието на научни форуми.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор