Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Център РЕСАК решава и развива високотехнологични задачи в областта на геоинформатиката, като интегрира методите на дистанционните изследвания и географските информационни системи. Получените резултати намират широко приложение при взимането на решения за управление на земеделските земи и земеползването, управлението на околната среда, инвентаризацията на почвената покривка, горския фонд и водните ресурси, градоустройство, инфраструктура, оценка на природни и антропогенни рискове за околната среда и информираност на гражданите и т.н.

Сдружението оперира като изследователски център за високи постижения, методологии за изследване и развитие, иновации и разпространение на спътникови данни, като разполага с пълния набор от HW и SW оборудване. Чрез нашите продукти и услуги с добавена стойност ние предлагаме решения, консултации и обучение при обработката на изображения, ГИС, бързо картографиране на райони, пострадали от бедствия и т.н. Квалифицираният екип на РЕСАК включва специалисти, преминали през обучение и практика във високотехнологични центрове в Германия, Италия, Белгия, Франция и др.

РЕСАК са ангажирани с дигитализация и георефериране на всички данни, визуална интерпретация, моделиране и създаване на ГИС бази данни, за да се създаде съвременна дигитална карта на тревните екосистеми в България.

Уебсайт: www.resac-bg.org

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор