Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките

Мисията на ИБЕИ е да работи по проблеми, свързани с теоретичните и приложни аспекти на екологията, опазването на биоразнообразието и околната среда като цяло, както и устойчивото използване на биологичните ресурси. Нашите специалисти осигуряват надеждна научна информация и оказват методическа помощ на различни държавни агенции и структури на гражданското общество. В рамките на своята компетентност институтът представлява страната на европейската научноизследователска сцена.

Приоритетните области на работа включват изучаване на структурата и функциите на биотичните съобщества; създаване научна основа за опазване на живата природа, разработване на методи за нейното устойчиво управление, оценка на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработване на подходи и методи за оценка на биологичното разнообразие, както и системи за био-мониторинг и безопасност.

В конкретният проект Институтът е водещата организация, която ще предостави основната информация за тревните съобщества, избрани видовете животни, свързани с тях и ще доразвие и приложи методиката за тяхното описание и оценка.

Уебсайт: www.iber.bas.bg

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор