Българско дружество за защита на птиците - БДЗП

БДЗП работи за опазване на чудния свят на дивите птици, важните за тях места и техните местообитания, заедно с опазването на биологичното разнообразие в неговото триединство от генетичен фон, видове и екосистеми. По този начин ние допринасяме към общите усилия за устойчивото използване на природните ресурси и благосъстоянието на човечеството.

Нашата визия е на един свят, където хората признават равните права на съществуване и гостоприемна среда за всички биологични видове; един свят, където използването на природните ресурси е неразделно свързано с предприемането на мерки, които да гарантират тяхното естествено възстановяване; един свят, където всички човешки общности имат равни права за използване на природните ресурси и равен достъп до услугите, предоставяни от природата.

Дружеството ще осигури информация за птиците и влечугите, свързани с тревните съобщества и ще гарантира верификацията на информацията, предоставяйки компетентен специалист по статистика.

Уебсайт: www.bspb.org

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор