01.12.2016

Проектът IBER-GRASS участва в координационна среща между екипите на проектите изпълнявани по програма БГ03 "Биоразнообразие и екосистеми".

На 1 Декември 2016 г. в сградата на МОСВ се проведе координационна среща на екипите по оценка и картиране на екосистемите и техните услуги в България. Срещата беше координирана от проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка" (MetEcoSMap), целящ изготвянето на Национална методологическа рамка за картиране и оценка на екосистемите, и осигуряване на административна подкрепа и координация на седемте проекта, които извършват теренна работа по картирането на екосистемите и услугите, които те осигуряват.

Представители на проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" взеха участие в срещата и докладваха резултатите от проведената на 26.10.2016 г. In-situ верификация за прилагане на одобрената методика.

На срещата проф. Апостолова, ръководител на проект IBER-GRASS представи презентация за напредъка по изпълнението на проекта.

Презентацията може да намерите в рубриката "Презентации"

16.03.2016

Втора работна среща на екипа по проекта се състоя на 16.03.2016 г в залата на Националния природонаучен музей. На срещата присъстваха всички участници от партниращите организации. Обсъден бе напредъкът по идентифициране на типовете тревни екосистеми и анализа на наличните данни, необходими за оценките за състояние и услуги. Обсъдена беше структурата на базата данни и формата на параметрите за задължителните индикатори. Представител на Програмния оператор в лицето на г-жа Кремена Гочева присъства на срещата.

По-долу може да разгледате снимки от срещата

26.01.2016

На 26.01.2016 г в Биологически факултет на Софийския университет се състоя среща на нашия екип с колегите по проект „Оценка и картиране на степно-храстовите екосистеми и техните услуги“. Обсъдени бяха проблеми по идентифициране на типовете екосистеми; разменихме опит по работата си в двата проекта.

17.09.2015

Първата среща по проекта се състоя на 17.09.2015 г. Присъстваха представители на всички партньори по проекта. На срещата бяха обсъдени целите, дейностите, очакваните резултати. Поставени бяха въпроси свързани с наличието на данни извън зоните от Натура 2000, актуалността на данните, съвместимостта на различни картни слоеве. Разпределението на дейностите по експерти и формата на първия междинен доклад също бяха предмет на обсъждане.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор