На 27.10.2016г в района на гр. Самоков се проведе теренна верификация на методиката за оценка и картиране на тревни екосистеми, разработена по проект MetEcoSMap в обхвата на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", ФМ на ЕИП

В теренната верификация участваха: проф. д-р Ива Апостолова, гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева и гл. ас. д-р Николай Велев от ИБЕИ; В. Василев и Н. Цветкова от РЕСАК и С. Вергиев от МОСВ.

На територията предвидена за теренна проверка са представени екосистемни типове от типовете Сухи тревни екосистеми (301), умерено влажни тревни екосистеми (302) и влажни и сезонна влажни тревни екосистеми (303). Избраните полигони имат относително големи размери, което гарантира проявата на структурно-функционалните характеристики на екосистемата. Избрани бяха по 3 задължителни индикатора за състояние и за екосистемни услуги, за които бяха събрани данни на терен. Индикаторите са избрани в съответствие с възможностите за оценка на терен в условията на края на вегетационния сезон. Резултатите от теренната проверка показаха, че методиката за оценка и картиране на тревните екосистеми се прилага правилно, тъй като получените на терен стойности потвърдиха наличните данни. Теренната верификация също така потвърди ефективността на допълнително предложените индикатори и параметри за оценка от екипа на проекта.

На 23 август 2016г. беше подписано допълнително споразумение с Програмния оператор, съгласно което към проекта се предвижда изпълнение на една допълнителна дейност на тема: "Пилотен проект за оценка на новите мерки по Общата земеделска политика на ЕС и влиянието им върху екосистемните услуги в тревните екосистеми"

Тя е свързана с Регламент №1307/2013 (EU) от 17 декември 2013, съгласно който се въвежда задължение за поддържане на т.нар екологично насочени площи (Ecological focus areas) – ландшафтни елементи като буферни ивици, синури, земя оставена без култивиране и др., като повечето от тях сами по себе си представляват тревни екосистеми (или елементи от тях). С регламента си № 639/2014 от 11 март 2014г. Европейската комисия допълнително определи и въведе детайлно описание на типовете Ecological focus areas. В по-голямата си част тези ландшафтни елементи представляват не само тревни екосистеми, но и тяхната пространствена характеристика – малка ширина, тесни ивици – ги прави обекти, които не попадат в рамките на картирането на настоящия проект.

Прочети още...

Проектът IBER-GRASS бе представен на фотоизложбата "В хармония с природата".

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри на 14 юли 2016 г. в Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов" фотоизложбата "В хармония с природата". Експозицията е от художествени фотографии, заснети при изпълнението на дейностите по програмите БГ02 и БГ03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Екипът по проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България", като бенефициент по програма БГ03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" предостави свои фотографии показващи напредъка по изпълнението на проекта.

Прочети още...

Проектът IBER-GRASS бе представен на 59тия симпозиум на Международната Асоциация за Расителни Науки (International Association for Vegetation Science (IAVS))

През периода 12-17 юни 2016г Ива Апостолова и Десислава Сопотлиева представиха работата по проекта IBER-GRASS на 59тия симпозиум на International Association for Vegetation Science (IAVS), който се проведе в град Пиренополис, Бразилия. Сесията, на която беше представянето се състоя на 13 юни. Към презентацията, както и към оценката на екосистемните услуги бе проявен интерес от колеги от САЩ, Япония и Германия. В резултат от проведените дискусии, получихме ценни коментари за бъдещата ни работа и анализа на данните. Проф. Хелге Брулхайде (Германия) постави висока оценка на възможността за използване на фитоценологичните бази данни за приложни изследвания и поздрави екипа за създаването и поддържането на националната фитоценологична база данни.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор