Проектът IBER-GRASS бе представен на Международната научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action"

На проведената на 6-7 февруари 2017 г. в София Международна научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action" беше представен подхода и резултатите по оценка на състоянието на тревните екосистеми в България извън мрежата НАТУРА 2000, приложен по проект IBER-GRASS.

За първи път е приложен многостранен подход за оценка на състоянието на всички тревни екосистеми в България извън мрежата НАТУРА 2000. Оценено е състоянието на над 100 000 полигона. Използваните индикатори основно следват разработената Национална методология, но са предложени и нови индикатори, като Общо проективно покритие на растителността, Гъбно разнообразие, Рудерализация. Принос на проекта е и прецизиране на параметрите при някои индикатори. Например за индикатор Животинско разнообразие е предложено разделяне по основните таксономични групи, а при безгръбначните животни – на функционални групи. Това позволява по-голяма яснота в оценките за видовото разнообразие на животните и проследимост на евентуални промени, настъпили в някоя група при бъдещи оценки.

За всеки параметър са използвани актуални и най-пълни данни от научни и/или държавни бази данни и бази данни на неправителствени организации. Приложени са подходи за интерполация и моделиране на наличните данни, съобразно спецификите на всеки параметър. Всички процедури по събиране, анализ и оценка на входни данни са подробно описани в Детайлен протокол за картиране на състоянието на тревните екосистеми.

Получените резултати показват, че по отношение на Богатство на растителни видове тревните екосистеми са предимно в "добро" или "много добро" състояние, като те са разпространени в предпланинските и планински райони на страната. По-голяма част от тревните екосистеми от подтип "Влажни и сезонно влажни тревни екосистеми" имат по-малко разнообразие на растения от оптималното за този подтип. Тези екосистеми са локализирани в низинните части на страната, където има засилен антропогенен натиск. С голямо видово богатство и в "добро" или "много добро" състояние по отношение на влечугите са тревните екосистеми в Южна България, докато по отношение на бозайници – тревните екосистеми в планинските райони. В по-голяма степен повлияни от пожари са тревните екосистеми в низинните райони и в близост до селища. Тревните екосистеми като цяло са с добра продукция на биомаса, но най-високо продуктивните са в Предбалкана.

Оценките на състоянието на тревните екосистеми по всички индикатори са представени в Web-базирана GIS система.

В постерната сесия на конференцията беше представен и постер за дейностите и напредъка по проекта.

Презентацията може да намерите в рубриката "Презентации"

Постер за дейностите и напредъка по проекта pdf

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор