На 24 април 2017 ще се състои среща за представяне на постигнатите резултати

Екипът на проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015", организира среща за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на проекта. Срещата е насочена към представители на ползватели на екосистемните услуги от тревните съобщества в България. Целта на срещата е да се представят постигнатите резултати по проекта, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги. Ще бъдат представени подходите за картиране на разпространението и идентифициране на типовете тревни екосистеми в България, оценка на състоянието им и на предоставяните от тях услуги.

Срещата ще се проведе на 24 април 2017г в хотел Света София в София.

За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: или моб. телефон: 0888 73 46 29 - Боряна Михова.

Покана за срещата pdf
Програма на срещата pdf
Регистрационна форма doc

На 18 април 2017 ще се състои среща за представяне на постигнатите резултати

Екипът на проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015", организира среща за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на проекта. Срещата е насочена към представители на научни институции университети и НПО, които имат отношение към познанието за тревните съобщества в България. Целта на срещата е да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги. Ще бъдат представени подходите за картиране на разпространението и идентифициране на типовете тревни екосистеми в България, оценка на състоянието им и на предоставяните от тях услуги.

Прочети още...

На 7 април 2017г. ще се състои среща за представяне на постигнатите резултати

Екипът на проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015", организира среща за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на проекта. Срещата е насочена към представители на държавни институции и организации, които имат отношение към управлението и използване на ресурсите на тревните съобщества в България. Целта на срещата е да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги. Ще бъдат представени подходите за картиране на разпространението и идентифициране на типовете тревни екосистеми в България, оценка на състоянието им и на предоставяните от тях услуги.

Прочети още...

Проектът IBER-GRASS бе представен на Международната научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action"

На проведената на 6-7 февруари 2017 г. в София Международна научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action" беше представен подхода и резултатите по оценка на състоянието на тревните екосистеми в България извън мрежата НАТУРА 2000, приложен по проект IBER-GRASS.

За първи път е приложен многостранен подход за оценка на състоянието на всички тревни екосистеми в България извън мрежата НАТУРА 2000. Оценено е състоянието на над 100 000 полигона. Използваните индикатори основно следват разработената Национална методология, но са предложени и нови индикатори, като Общо проективно покритие на растителността, Гъбно разнообразие, Рудерализация. Принос на проекта е и прецизиране на параметрите при някои индикатори. Например за индикатор Животинско разнообразие е предложено разделяне по основните таксономични групи, а при безгръбначните животни – на функционални групи. Това позволява по-голяма яснота в оценките за видовото разнообразие на животните и проследимост на евентуални промени, настъпили в някоя група при бъдещи оценки.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор