4. Картиране и оценка на екосистемните услуги от тревните екосистеми
4.1. Разработване на детайлен протокол за картиране за всеки индикатор на тревните екосистемни услуги pdf
4.2. Проверка на индикаторите за екосистемните услуги, които ще се включат в анализа
4.3. Подбор и проверка на допълнителни индикатори за екосистемни услуги
4.4. Обработка на данните за всяка екосистемна услуга, в съответствие с протокола за картиране
4.5. Прилагане на система за определяне на индикаторите на тревните екосистемни услуги, на база избрани данни, за да бъдат остойностени индикаторите на най-малко 25% от идентифицираните полигони
4.6. Попълване на данните в базата данни, необходими за изработването и предоставянето на картите за екосистемните услуги
4.7. Генериране на метаданни за всяка карта
4.8. Изработване на карти за тревните екосистемни услуги
4.9. Оценка и картиране на тревните екосистемни услуги

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор