Презентации


28.04.2017 - Представяне на резултатите от проект на техническа среща с експерти от JRC в Испра, Италия
Mapping of ecosystems and ecosystems services – methodology according the BG03.PDP2 pdf
Typology of grassland ecosystems in Bulgaria pdf
Assessment of grassland ecosystems' condition – first comprehensive approach for Bulgaria Outside NATURA 2000 network pdf
Ecosystem services supplied by grasslands outside NATURA 2000 in Bulgaria pdf
Ecological Focus Areas –pilot research in the frame of GRASSLAND Project pdf
Biodiversity in EFAs in the pilot municipalities pdf

18.04.2017 - Представяне на резултатите от проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България", София, България
Откриване на срещата, представяне на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми pdf
Методична рамка на оценката и картирането на екосистемите pdf
Типология на тревните екосистеми pdf
Оценка на състоянието на тревните екосистеми в България извън мрежата Натура 2000 pdf
Услуги предоставяни от тревните екосистеми в България извън мрежата Натура 2000 pdf
Екологично насочени площи pdf

07.04.2017 - Представяне на резултатите от проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България", София, България
Методична рамка на оценката и картирането на екосистемите pdf
Типология на тревните екосистеми pdf
Оценка на състоянието на тревните екосистеми в България извън мрежата Натура 2000 pdf
Услуги предоставяни от тревните екосистеми в България извън мрежата Натура 2000 pdf
Екологично насочени площи pdf

06-07.02.2017 - Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие", София, България
Картиране на тревните екосистеми и тяхното състояние – първа детайлна методология за България pdf

01.12.2016 - Проект MetEcoSMap - координационна среща на Методологичния проект и Картиращите проекти, София, България
Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България pdf

12-17.06.2016 – 59ти симпозиум на Международната асоциация за расителни науки (International Association for Vegetation Science (IAVS)), Пиренополис, Бразилия
From National Vegetation Database to ecosystem services assessment in Bulgaria pdf

06-09.04.2016 – 25та среща на European Vegetation Survey (EVS), Рим (Италия)
Methodology for assessment and mapping of grassland ecosystems condition and their services in Bulgaria pdf

12.10.2015 – Първа координационна среща на проектите за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, София, България
Assessment and mapping of grassland ecosystems condition and their services in Bulgaria pdf

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор